Reglamin postępowania reklamacyjnego

Przedstawione poniżej warunki określają odpowiedzialność wykonawcy oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wad w przedmiotach zamówienia, przez C.D.N.s.cz siedzibą przy ul Gliniana 63, 42-400 Zawiercie, zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawa polskiego tj. Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 27.02.2002r. o szczególnych waru-nkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 1. ,,C.D.N. S.c.” Gwarantuje Zamawiającemu jakość wyborów i ich zgodność odpowiedniminormami certyfikatami.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy lub pocztyelektronicznej na adres infocdn@interia.pl nie później niż w ciągu 14 dni od chwili stwier-dzenia wady.
 3. Rozpatrywane będą tylko kompletne Zgłoszenia Reklamacyjne zawierające: szczeguło-wy opis stwierdzenia wady, okoliczności jej ujawnienia, oczekiwania Zgłaszającego.Wskazane jest aby do zgłoszenia została dołączona dokumentacją fotograficzną.
 4. Zgłaszający reklamację zobowiązany jest udostępnić reklamowany produkt upoważnio-nej przez Wykonawcę osobie i umożliwić wykonanie wszystkich czynności pozwalającychocenić przyczynę i zasadność zgłoszenia.
 5. Postępowanie reklamacyjne musi zostać zakończone nie później niż 30 dni od daty podjęcia decyzji o zasadności reklamacji.
 6. Nie podlegają reklamacji nie są traktowane jako wada:
  1. ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji:
  2. odchyłki w kolorze oraz przebarwienia uwarunkowane działaniem warunków zewnętrznych
  3. cynkownie ogniowe odbywa się w kąpieli cynkowej / około 450oC/ w wyniku czego mogą nastąpić niewielkie odkształcenia materiału, które powstały na skutek wyzwalania się naprężeń materiałowych, jednakże powstałe odkształcenia, odchylenia w zakresie wymiarów i dopasowania elementów nie mają wpływu na jakość, cenę oraz funkcjonalność elementów.
  4. rdzewienia śrub mocujących.
  5. zmniejszenie się funkcjonalności wyrobu na wskutek przemarzania fundamentów bądź słupów betonowych, podtrzymujących elementy ruchome;
  6. elementy mechaniczne wymagające konserwacji tj. klamki, rolki (skrzypienie)
 7. Postępowaniem reklamacyjnym nie są objęte wady uszkodzenia powstałe szczególnew wyniku niewłaściwego użytkowania,niezgodnego z przeznaczeniem wyrobów.
 8. W przypadku uznania przez ,,C.D.N. S.c.” Reklamacji,wadliwy wyrób lub jego części,zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach obustro-nnie uzgodnionych, chyba że wymiana będzie niemożliwa lub wymagać będzie nadmie-rnych kosztów. Wówczas, stosownie do żądania Kupującego, może nastąpić stosowne obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.
 9. Wykonawca zastrzega sobie prawo oddalenia reklamacji w przypadku jej oczywistej bezzasadności.
 10. Konserwacja. W celu zapewnienia poprawnego działania ogrodzenia należy zapewnićsezonową konserwacje elementów ruchomych - smarowanie, czyszczenie. W przypadkuwystąpienia lokalnie trudnych warunków atmosferycznych ( kurz, pył, duźa wilgotność )częstotliwość konserwacji musi być dopasowana do panujących warunków.
 11. Naprawa powierzchni cynkowanych: Zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 łącza powierzchnia na której nie nałożyła się powłoka cynkowana lub lakiernicza którą należy naprawić nie może przekraczać wielkość 0,5% powierzchni całkowitej części. Pojedynczy obszar bez powłoki nie może przekraczać wielkości 10cm2... Naprawę należy wykonać przez odpowiednie pokrycie farbą z pyłem cynkowym.
 12. Naprawy powierzchni malowanych. Łączna powierzchnia na którą nie nałożyła się powłoka lakiernicza lub uległa uszkodzeniu nie może przekraczać 5% powierzchni całko-witej. Naprawę należy wykonać przez odpowiednie pokrycie farbą metodą natryskową.
Facebook cdn-com.pl